Provozovatel:Marek Grunner
 IČO: 87650371
  
Email:jidelnauhrineves@seznam.cz